O projekcie

Parlament Studentów RP, będąc świadomy misji reprezentowania polskich studentów w zakresie ich praw i obowiązków, a także popularyzacji ich udziału w procesie zapewniania jakości kształcenia w uczelniach, realizuje projekt, który pozytywnie wpłynie na oba te procesy.

Dostrzegając wagę tematu, zidentyfikowano obszar potencjalnego wsparcia dla samorządu studenckich, ale również ogółu studentów. Projekt odnosi się do opiniowania programów studiów przez samorządy studenckie.

Zgodnie z dyspozycją w Art 28§ 2 Ustawy z dnia Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U 2018 poz. 1066) „ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego”. Oznacza to, że każdy program studiów w Polsce jest współtworzony przez studentów, reprezentowanych poprzez ich przedstawicieli.

Dostrzegamy potrzebę przygotowania studentów zrzeszonych w strukturach samorządowych do oceny programów studiów w oparciu o jednolite kryteria, odpowiadające przepisom prawa, a także istotne ze względu na jakość kształcenia oraz słuszny interes studentów.

Parlament Studentów RP wobec tego postawił sobie za cel główny projektu przygotowanie narzędzi wsparcia pozwalających samorządom studenckim w sposób kompleksowy, spójny, merytoryczny i porównywalny wobec siebie opiniować programy studiów.

Etapy projektu

Projekt został podzielony na następujące etapy:

I etap:

Przeprowadzona została analiza stanu faktycznego, w oparciu o badanie ankietowe wśród samorządów studenckich, aktualnie funkcjonujących rozwiązań w tym zakresie. Przeprowadzona zostanie również analiza stanu prawnego, sformułowane również wstępne rekomendacje dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opracowano uniwersalny wzorzec opinii, z którego będą mogły korzystać samorządy studenckie, który zostanie szczegółowo przedstawiony i popularyzowany w następnych etapach projektu.

II etap:

Przygotowywana jest publikacja w formie poradnika, publicznie dostępnego dla studentów. Będzie ona zawierała objaśnienie najważniejszych pojęć związanych z jakością kształcenia oraz wzorce opinii. Ponadto zostanie załączone wyjaśnienie i przykładowe oceny kryteriów przyjętych w proponowanych wzorcach oraz przygotowane na I etapie analiza stanu faktycznego oraz prawna jako źródła informacji. Ukazane zostaną również dobre praktyki, funkcjonujące w ramach Uczelni.

III etap:

#StudentSamWDomu Celem dotarcia do jak największej liczby samorządów Parlament Studentów RP przeprowadzi szkolenia w formie on-line, a także konsultacje merytoryczne z ekspertami odpowiedzialnymi za przygotowanie publikacji. Ten komponent projektu jest elementem szerszej akcji #StudentSamWDomu, realizowanej na czas walki z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19, którą wspiera Parlament Studentów RP poprzez animowanie życia studenckiego w formie zdalnej.

Masz pytania?

Jeśli tak zapraszamy do kontaktu pod adres mailowy: opiniowanie@psrp.org.pl

Zapisy na szkolenia on-line z opiniowania programów studiów

Drodzy Samorządowcy!

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach on-line, skupionych na opiniowaniu programów studiów w praktyce.

Celem podejmowanych działań jest przygotowanie i popularyzacja narzędzi wsparcia, pozwalających samorządom studenckim w sposób kompleksowy, spójny, merytoryczny i porównywalny wobec siebie opiniować programy studiów. Finalnym efektem analizy będzie publikacja w formie poradnika, publicznie dostępnego dla studentów. Przedstawione zostanie objaśnienie najważniejszych pojęć związanych z jakością kształcenia oraz wzorce opinii dostosowane do specyfiki różnych kierunków studiów.

W ramach akcji #StudentSamWDomu Parlament Studentów RP przeprowadzi szkolenia on-line dla samorządów studenckich, przybliżające przygotowywane rozwiązania. Szkoleniowcy omówią wraz z grupami tematykę:

1. Podstawy prawne opiniowania programów studiów
2. Dostępne źródła informacji
3. Omówienie najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy ocenie programu studiów
4. Omówienie uniwersalnego szablonu opiniowania programu nowego kierunku studiów oraz opiniowania zmian w programie studiów
5. Dyskusja na temat specyfiki kierunków studiów w oparciu o potrzeby szkolonego samorządu studenckiego
6. Dobre praktyki + na co warto zwrócić uwagę

Szkolenia będą odbywać się terminach: 25 – 28 marca oraz 30 marca- 4 kwietnia, rozpoczynając się od 10:00, 12:00, 14:00 i 16:00. Czas ich trwania należy liczyć do dwóch godzin.

Po zgłoszeniu w mailu zwrotnym otrzymacie informację jakich formalności należy dopełnić przed przystąpieniem do szkolenia, proponowanym terminie oraz instrukcji technicznej odnoszącej się do użytego narzędzia komunikacji zdalnej.